جواب معماها

1- هیچ وقت اینکار را نمی کند ، چون جگر نداره

2- نی نی گاوا !!

3- عینک را می زنند و می بینند ولی تفنگ را می بینند و می زنند

4- در زمستان ما را گرم می کند

5- چون میکروبهای آن می سوزند و فریاد می کشند

6- برایش صندلی می گذاریم

7- میوز ...... میوز

8- چون خیلی خسته است.

9- وقتی هوا آفتابی باشد.

10- آن را از بالای صخره به پائین پرتاب می کنیم.

11-چون همیشه دستور العمل تهیه را فراموش می کنند.