ده نکته را در زندگی زناشویی

ده فرمان زناشویی۱- ازدواج یک دستاورد بهشتی است! رعد و برق و طوفان نیز از دستاوردهای بهشتی اند!!
۲-اگر میخواهید همسرتان با دقت تمام به حرف های تان گوش بدهد و همه کلمات آنرا بخاطر بسپارد ؛ شب ها در خواب حرف بزنید!!
۳-ازدواج هزار دلار؛ اما طلاق دستکم صد هزار دلار آب میخورد.
۴- زندگانی زناشویی ؛ زندگانی بغرنجی است .در نخستین سال ازدواج ؛مرد حرف میزند و همسرش گوش میدهد؛ در سال دوم؛ زن حرف میزند و شوهرش گوش میدهد؛ در سال سوم؛ آنها دو تایی حرف میزنند و همسایه ها گوش میدهند!!
۵- وقتیکه مردی در اتومبیلش را برای همسرش باز میکند؛ از دو حال خارج نیست: یا اتومبیلش تازه است یا همسرش!!
۶- مفهوم ازدواج این است که مرد و زن با هم یکی میشوند؛ اما؛ مشکل هنگامی آغاز میشود که آنها سعی میکنند تصمیم بگیرند کدامیک شده اند.
۷- قبل از ازدواج؛ یک مرد تمام شب را بیدار خواهد ماند و در باره چیزهایی که گفته ای خواهد اندیشید؛ اما بعد از ازدواج؛ قبل از اینکه حرف هایت تمام بشود او بخواب رفته است.
۸-هر مردی خواهان آن است که همسرش زیبا؛ فهمیده؛ صرفه جو؛ و آشپز ماهری باشد. اما قانون اجازه میدهد فقط یک همسر داشته باشید.
۹- عشق و ازدواج اساسا از کیفیت های شیمیایی مایه میگیرند؛ بهمین خاطر است که خانم ها به شوهران شان همچون زباله های مسموم کننده نگاه میکنند.
۱۰- یک مرد؛ قبل از ازدوج؛ انسانی نا تمام است؛ اما بعد از ازدواج؛ دیگر تمام میشود.