جملات قابل تأمل فلسفی


جملات قابل تأمل فلسفی

جدیدترین اس ام اس ها و جملات فلسفی در آبان ماه ۹۲ را مشاهده می فرمایید:

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است

——————————————————
گاهی گمان نمی کنی و می شود ، گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ، گاهی ناگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدائی و بخت با تونیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود

————————--جملات قابل تأمل فلسفی—————————-

هیچوقت نگذارید زبانتان از افکارتان جلو بیفتد

پس گاهی حرفت را بخور تا خورده نشی

——————————————————
ادامه مطلب