شانزده رازبرای داشتن چشمان زیبا16 راز برای داشتن چشمان زیبا

چگونه چشم هایی زیبا داشته باشیم؟

رنگ قهوه ای متداول را کنار بگذارید

اصولا چشمان روشن در تبلیغات مجله ها، زیبا به نظر می رسند اما به راستی آن ها چگونه از رنگ ها در آرایش چشم استفاده می کنند؟ ترکیب آن ها با حالت عادی که هم اکنون دارید، قدم بزرگی است. از یک رنگ روشن به عنوان پایه اصلی روی پلک استفاده کنید و یک رنگ خالص در فرورفتگی بالای پلک بگذارید. برای بیرون رفتن در شب به جای خط چشم قهوه ای یا مشکی یک خط رنگی بکشید.

ادامه مطلب